Εκτέλεση Παραγγελιών

Η εργασία Εκτέλεση Παραγγελιών χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσετε κάποιο παραστατικό παραγγελίας σε παραστατικό αγοράς.

Επιλέξετε αρχικά, εάν θέλετε επιλεκτικό μετασχηματισμό ή όχι. Εάν επιλέξατε επιλεκτικό μετασχηματισμό, προβάλλεται το παράθυρο επιλεκτικού μετασχηματισμού, όπου μπορείτε να αναζητήσετε την παραγγελία που θα μετασχηματιστεί με τρεις τρόπους:

  • Βάσει κωδικού παραστατικού: Επιλέξτε τον αριθμό της παραγγελίας ή εμφανίστε όλες τις παραγγελίες πατώντας το πλήκτρο [Enter].
  • Βάσει χρονικού διαστήματος: Επιλέξτε για ποια είδη παραστατικών και για ποιο χρονικό διάστημα θα προβληθούν περιληπτικά οι παραγγελίες, απ’ όπου θα επιλέξετε αυτή που επιθυμείτε.
  • Βάσει προμηθευτή και χρονικού διαστήματος: επιλέξτε τον προμηθευτή χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, τα είδη των παραστατικών και το χρονικό διάστημα όπως και παραπάνω.

Μόλις επιλέξετε την παραγγελία που επιθυμείτε, ορίστε την ημερομηνία του παραστατικού που θα δημιουργηθεί καθώς και τον τύπο του, επιλέγοντας από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., θα φέρει αυτόματα στο νέο παραστατικό, όλα τα απαραίτητα στοιχεία της επιλεχθείσας παραγγελίας. Μπορείτε να διορθώσετε όποιο στοιχείο έχει μεταβληθεί, ή να συμπληρώσετε στοιχεία που δεν υπήρχαν στην παραγγελία ή να αλλάξετε ακόμα και κωδικό προμηθευτή. Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτή της άμεσης καταχώρησης παραστατικού.

Μόλις ολοκληρώσετε τις απαιτούμενες ενέργειες, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρηση του παραστατικού.

Μετά την καταχώρηση του νέου παραστατικού, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία που μετασχηματίσατε, προβάλλοντας μήνυμα, ανάλογα με την εκτέλεση της. Εάν η παραγγελία εκτελέστηκε πλήρως, θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ή όχι τη διαγραφή της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα σας ζητήσει να επιλέξετε εάν θα κρατήσετε το υπόλοιπο της παραγγελίας για μελλοντική εκτέλεση (Back Order) ή εάν θα διαγράψετε την παραγγελία.

Εάν επιλέξατε μαζικό μετασχηματισμό, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας ζητήσει αρχικά να επιλέξετε, τις σειρές παραγγελιών που θα ληφθούν υπόψη καθώς και το status τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα λήψης παραγγελιών που θα ληφθεί υπόψη για την εκτέλεση της εργασίας, τους κωδικούς παραγγελιών που επιθυμείτε καθώς και εάν θέλετε διαγραφή των εκτελεσμένων παραγγελιών ή όχι.

Τέλος, θα σας ζητήσει να ορίσετε την ημερομηνία του παραστατικού που θα δημιουργηθεί καθώς και τον τύπο του, επιλέγοντας από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα δημιουργήσει αυτόματα ένα νέο παραστατικό για κάθε παραγγελία που πληρεί τα κριτήρια επιλογής σας.