Στατιστικές Εκτυπώσεις

Η λειτουργία των εκτυπώσεων της εργασίας αυτής είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε στις Λογιστικές εκτυπώσεις. Περιλαμβάνονται οι εξής εκτυπώσεις:

·  κινηθέντες προμηθευτές

Στην εκτύπωση Μη Κινηθέντες προμηθευτές ελέγχονται για τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε οι προμηθευτές με τους οποίους δεν έχετε συναλλαγές. Στην εκτύπωση απεικονίζονται: Κωδικός, Επωνυμία, Υπεύθυνος, ΑΦΜ ή αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο, ημερομηνία τελευταίας χρέωσης και πίστωσης.

· Τόκοι – καθυστερήσεις

Με την εργασία Τόκοι – καθυστερήσεις παίρνετε εκτυπώσεις που περιέχουν τα στοιχεία των καθυστερήσεων πληρωμών στους προμηθευτές σας, τα ποσά των τόκων κάθε παραστατικού που είναι σε καθυστέρηση καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων από όλα τα παραστατικά. Στην εκτύπωση εμφανίζονται: Ημερομηνία, Παραστατικό, Κωδικό Κίνησης, Αιτιολογία κίνησης, Χρέωση, Πίστωση, Κάλυψη, Ακάλυπτο υπό, Τρόπος πληρωμής, Ημέρες πίστωσης, Ημερομηνία Λήξης, Ημέρες Καθυστέρησης, Επιτόκιο, Ποσό τόκου, Τόκος τιμολογίου, Τόκοι περιόδου χάριτος.

· Προϋπολογισμοί

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προϋπολογισμοί για να παράγετε συγκριτική κατάσταση με τα προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα μεγέθη των προμηθευτών σας καθώς και τις αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές των μεγεθών αυτών.

Για κάθε προμηθευτή, απεικονίζονται, κωδικός, επωνυμία, προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα μεγέθη, καθώς και η αξιακή και ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των μεγεθών αυτών.

· Συγκρίσεις 2 χρήσεων

Ομοίως με τα παραπάνω, με την εργασία Συγκρίσεις 2 ετών παίρνετε εκτυπώσεις που περιέχουν τα στοιχεία των προμηθευτών σας για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση με συγκρίσεις μεταξύ τρεχόντων και προηγουμένων μεγεθών, καθώς και τις αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές.

.