Αποσβέσεις Περιόδου

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης με τις αποσβέσεις της τρέχουσας περιόδου. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, οι συντελεστές απόσβεσης και οι λογαριασμοί Γ.Λ. του παγίου καθώς και οι αποσβέσεις της συγκεκριμένης περιόδου.

.

Προηγούμενο

Βιβλίο Παγίων