Παραλαβή αγροτικών προϊόντων με δείγμα

Προστέθηκαν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ όλες οι εργασίες και οι εκτυπώσεις που αφορούν την διαχείριση των Αγροτικών. Για την ενεργοποίηση της διαχείρισης προστέθηκε παράμετρος στα στοιχεία των εταιριών για την δήλωση της ειδικής διαχείρισης. (Οργάνωση – Εταιρίες – Νέα εταιρία/Μεταβολές εταιρίας)

 Στις εκτυπώσεις των αγορών προστέθηκαν οι εκτυπώσεις των αγροτικών (Αγορές –Εκτυπώσεις – Αγροτικά)
 «Παραστατικά αγοράς».
 «Αγορές ανά μεσίτη» στατιστική αγορών ανά μεσίτη
 «Κατάσταση εντολών» κατάσταση εκδοθέντων εντολών
 Στην οργάνωση προστέθηκαν όλες εκείνες οι εργασίες που αφορούν την παραμετροποίηση των αγροτικών. Αυτές βρίσκονται στην Ειδικές παραμέτρους του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Οργάνωση –Παράμετροι – Ειδικές – Αγροτικά) Αφορά την γενική παραμετροποίηση των αγροτικών :
 «Παράμετροι» αφορά την γενική παραμετροποίηση των αγροτικών
 «Μεσίτες» ο πίνακας για την δήλωση των μεσιτών
 «Σειρές παραστατικών αγοράς» ποια είναι τα παραστατικά με διαχείριση αγροτικών
 «Ειδικά έξοδα αγορών»

.

Στo ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και συγκεκριμένα στην ειδική διαχείριση των Αγροτικών, προστέθηκε η δυνατότητα παραλαβής αγροτικών προϊόντων (φρούτα κλπ) βάση δείγματος.

Συγκεκριμένα, κατά την καταχώριση του παραστατικού παραλαβής από τον αγρότη, πληκτρολογούμε τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, δηλ. τα είδη και τις ποσότητες της καταμέτρησης.

Στην συνέχεια και στην έμμεση εργασία «Άλλα στοιχεία παραστατικού» που εμφανίζεται με το [Ctrl+F6], πληκτρολογούμε το «Συνολικό Βάρος», το «Απόβαρο», τα συνολικά «Κυτία» (κλούβες) της παραλαβής και το «Βάρος» ανά κυτίο.

Αφού συμπληρώσουμε τα συνολικά στοιχεία βάρους και κυτίων, εκτελούμε την νέα έμμεση εργασία «Επαναϋπολογισμός ποσοτήτων» [Ctrl+F7].

Η εργασία επιμερίζει αναλογικά το βάρος και τα κυτία στις γραμμές των ειδών του δείγματος και υπολογίζει το τελικό καθαρό βάρος για κάθε είδος. Επίσης, ενημερώνει το βάρος της συσκευασίας ανά γραμμή, σε περίπτωση που αυτό ήταν μηδενικό αρχικά, με το «Βάρος» ανά κυτίο από [Ctrl+F6].