Αναπροσαρμοσμένα Πάγια

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης με τα πάγια τα οποία έχετε αναπροσαρμόσει. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, λογαριασμοί γενικής λογιστικής, ημερομηνία και αξία κτήσης ένταξης, συντελεστής, ημερομηνία και νόμος αναπροσαρμογής, αναπροσαρμοσμένη αξία, αναπροσαρμοσμένες αποσβέσεις, αναπόσβεστη αξία και υπεραξία.

.