Λογιστικές

Η εργασία Λογιστικές εκτυπώσεις περιλαμβάνει τις εκτυπώσεις των θεωρημένων και ειδικών ημερολογίων, γενικών και αναλυτικών καθολικών, ισοζυγίων λογιστικής και ειδικών εκτυπώσεων.

Για όλες τις εκτυπώσεις αυτής της εργασίας πρέπει να επιλέξετε, στην αρχή κάθε εκτύπωσης, τη γενική κατηγορία των λογαριασμών (είδος λογαριασμών) που θα συμπεριληφθούν σε αυτή, όπως επίσης, εάν επιθυμείτε αντικατάσταση της περιγραφής των λογαριασμών από την περιγραφή 2.

Στη συνέχεια καθορίζετε τις ειδικές παραμέτρους της κάθε εκτύπωσης, θέτοντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση απαντήσεις στα παράθυρα διαλόγων που εμφανίζει η εφαρμογή.

Τέλος, επιλέγετε κανάλι εκτύπωσης: οθόνη (standard, windows), εκτυπωτής (draft, windows), αρχείο εκτύπωσης, αρχείο ASCII, Microsoft Excel, Microsoft Word, αρχείο HTML, αρχείο PDF, αρχείο Dbase III, Αποστολή με EMail και Ηλεκτρονικός Φάκελος Ελέγχου.

Περιλαμβάνονται 13 εκτυπώσεις στην κατηγορία αυτή:

· Ημερολόγια λογιστικής

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των ημερολογίων λογιστικής που τηρείτε. Για κάθε άρθρο απεικονίζονται: Αριθμός άρθρου, ημερομηνία, παραστατικό, Κωδικός και Περιγραφή του λογαριασμού, ο κωδικός της κίνησης και η αιτιολογία της, η αξία της χρέωσης ή η πίστωσης του λογαριασμού.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται ακόμη σύνολα χρεώσεων και πιστώσεων κάθε ημέρας, καθώς και γενικά σύνολα χρεώσεων και πιστώσεων της επιλεχθείσας περιόδου.

Σημ.: για χρήσεις που ξεκινούν πριν την 1/1/2013 ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ., η παραπάνω εκτύπωση χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των θεωρημένων ημερολογίων λογιστικής .

· Ισοζύγιο λογιστικής

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του ισοζυγίου λογιστικής. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: Κωδικός και Περιγραφή του λογαριασμού, η μεταφερόμενη από προηγούμενες περιόδους αξία χρέωσης και πίστωσης του λογαριασμού, καθώς και το εκ μεταφοράς υπόλοιπο, οι αξίες χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού της τρέχουσας περιόδου, οι αξίες χρεώσεων και πιστώσεων προοδευτικά, καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται ακόμη, σύνολα χρεώσεων και πιστώσεων για κάθε βαθμό των λογαριασμών που επιλέχθηκαν.

Σημ.: για χρήσεις που ξεκινούν πριν την 1/1/2013 ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ., η παραπάνω εκτύπωση χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των θεωρημένου ισοζυγίου λογιστικής.

· Ισοζύγιο περιόδου

Παρόμοια με την προηγούμενη εργασία, μπορείτε να εκτυπώσετε το ισοζύγιο λογιστικής. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: Κωδικός και Περιγραφή του λογαριασμού, η μεταφερόμενη από την απογραφή αξία χρέωσης και πίστωσης του λογαριασμού, οι αξίες χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού για την τρέχουσα περίοδο, οι αξίες χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού προοδευτικά, καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. Στην εκτύπωση εμφανίζονται ακόμη, σύνολα χρεώσεων και πιστώσεων για κάθε βαθμό των λογαριασμών που επιλέχθηκαν.

· Ισοζύγιο Γ. Καθολικού

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του ισοζυγίου γενικού καθολικού. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: Κωδικός και Περιγραφή του λογαριασμού, η μεταφερόμενη από προηγούμενες περιόδους αξία χρέωσης και πίστωσης του λογαριασμού, οι αξίες χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού της τρέχουσας περιόδου, καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται ακόμη, σύνολα χρεώσεων και πιστώσεων για κάθε βαθμό των λογαριασμών που επιλέχθηκαν.

· Γενικό Καθολικό

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του γενικού καθολικού. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται με τη μορφή καρτέλας: Κωδικός και Περιγραφή του λογαριασμού, ημερομηνία κίνησης, οι αξίες χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού την συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού την συγκεκριμένη ημέρα.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται ακόμη, για κάθε λογαριασμό σύνολα χρεώσεων και πιστώσεων τόσο για την επιλεχθείσα περίοδο, όσο και για το σύνολο της λογιστικής χρήσης.

· Βιβλίο Απογραφής

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του βιβλίου απογραφής. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: Κωδικός, Περιγραφή και κατηγορία του λογαριασμού, καθώς και η αξία χρεώσεων ή πιστώσεων της απογραφής.

· Αναλυτικό Καθολικό

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του αναλυτικού καθολικού (καρτέλες). Για κάθε λογαριασμό απεικονίζεται η καρτέλα του, που περιλαμβάνει τα εξής: Ημερομηνία, παραστατικό, αιτιολογία κίνησης, αξία χρεώσεων ή πιστώσεων της κίνησης, αξία χρεώσεων ή πιστώσεων προοδευτικά, καθώς και το προοδευτικό υπόλοιπο μετά την κίνηση.

· Έλεγχος Κινήσεων

Η εργασία ελέγχου κινήσεων λειτουργεί όμοια με αυτή των θεωρημένων ημερολογίων που περιγράφηκε παραπάνω, με τη διαφορά ότι μπορεί να περιλαμβάνει και τις προσωρινές κινήσεις της λογιστικής. Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη εργασία, πριν από την οριστικοποίηση των άρθρων της λογιστικής, ώστε να βεβαιωθείτε για την ορθότητα των εγγραφών σας.

· Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο

Η εργασία Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο λειτουργεί όμοια με αυτή των θεωρημένων ημερολογίων που περιγράφηκε παραπάνω, με τις εξής διαφορές:

α) μπορεί να περιλαμβάνει και τις προσωρινές κινήσεις της λογιστικής,

β) εμφανίζει χρεώσεις και πιστώσεις μόνο των πρωτοβαθμίων λογαριασμών κατά κωδικό κίνησης λογιστικής.

Επόμενο

Στατιστικές