Μαζική Εκτύπωση

Η εργασία Μαζική Εκτύπωση Κοστολογίων εκτυπώνει τους φακέλους κοστολόγησης που έχετε καταχωρήσει με τις προηγούμενες εργασίες.

Επιλέξτε αρχικά το χρονικό διάστημα, του οποίου τους φακέλους θέλετε να εκτυπώσετε. Ορίστε στη συνέχεια, εάν θέλετε να συμπεριληφθούν τα εκτελεσμένα, τα ανεκτέλεστα ή όλα, εάν θέλετε εκτύπωση των στοιχείων κόστους αναλυτικά ή όχι καθώς επίσης εάν θέλετε ανάλυση του κόστους κατ’ είδος ή όχι. Δηλώστε τέλος, τους συγκεκριμένους φακέλους κοστολόγησης που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση ή επιλέξτε όλους τους φακέλους.

Εάν επιλέξατε να εκτυπώσετε την ανάλυση του κόστους κατ’ είδος, πρέπει επιπλέον να επιλέξετε τα είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση, αναζητώντας τα με τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Για κάθε κοστολόγιο που πληρεί τα κριτήρια επιλογής, εμφανίζονται:

  1. Στοιχεία Φακέλου (Παραστατικό, ημερομηνία καταχώρησης, κατάσταση, σχόλια, συνδεδεμένα παραστατικά αγοράς.
  2. Στοιχεία Κόστους (Κωδικός και περιγραφή στοιχείων κόστους, ημερομηνία, παραστατικό, κατηγορία ΦΠΑ, Ξένο νόμισμα, Καθαρή αξία, Αξία ΦΠΑ).
  3. Στοιχεία επιμερισμού Κόστους (Κωδικός και περιγραφή είδους αποθήκης, ποσότητες αγοράς παραστατικού, Ξένο Νόμισμα παραστατικού, τιμή αγοράς έκπτωση και τελική αξία παραστατικού, δασμοί παραστατικού, επιμεριζόμενο κόστος από το φάκελο, συνολικό κόστος (τελική αξία παραστατικού + επιμεριζόμενο κόστος από το φάκελο), κόστος μονάδας (Συνολικό κόστος / ποσότητα πώλησης παραστατικού).
  4. Στοιχεία Συνόλων (καθαρή αξία ειδών παραστατικού, δασμοί παραστατικού, επιμεριζόμενα κόστη από το φάκελο, συνολικό κόστος).
Προηγούμενο

Προβολή