Υπολογισμός Τιμών Κόστους

Η εργασία Υπολογισμός τιμών κόστους υπολογίζει μαζικά τις τιμές που εμφανίζονται στην έκτη σελίδα των σταθερών στοιχείων των ειδών της αποθήκης σας.

Επιλέξτε έως ποια ημερομηνία θέλετε να υπολογιστούν οι τιμές κόστους και για ποια είδη της αποθήκης σας. Τέλος, επιλέξτε από τον πίνακα που προβάλλει η εφαρμογή, κάποιες ή όλες τις τιμές κόστους που θα υπολογιστούν. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] και η εργασία θα εκτελεστεί αυτόματα. Στο τέλος της εργασίας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προβάλλει κατάλληλο μήνυμα.

.