Αποσβέσεις Χρήσης

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης με τις αποσβέσεις της χρήσης. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, οι συντελεστές απόσβεσης και οι λογαριασμοί Γ.Λ. του παγίου, αξία κτήσης, αποσβέσεις απογραφής, αποσβέσεις χρήσης και συνολικά καθώς και η αναπόσβεστη αξία του παγίου.

.