Βιβλίο Παραγωγής – Κοστολογίου

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τα τυπώσετε το Βιβλίο Παραγωγής – Κοστολογίου της εταιρίας σας. Επιλέξετε αρχικά, εάν θέλετε αναλυτική ή συνοπτική εκτύπωση και τις προδιαγραφές που θέλετε να ληφθούν υπόψη, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Ορίστε στη συνέχεια εάν θέλετε να υπολογιστούν οι διαφορές των κινήσεων φυσικής απογραφής καθώς και το επιθυμητό ημερομηνιακό διάστημα, κινήσεις του οποίου θα ληφθούν υπόψη.

Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε νέα σελίδα ανά κωδικό ή όχι και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας εμφανίσει τη σχετική εκτύπωση στη οποία απεικονίζονται τα εξής: κωδικός και η περιγραφή του προϊόντος, η μονάδα μέτρησης, η ημερομηνία της τεχνικής προδιαγραφής και η ποσότητα του τελικού προϊόντος.

Για κάθε τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος εμφανίζονται στη συνέχεια τα εξής: κωδικός και περιγραφή των πρώτων υλών, το σύνολο των ποσοτήτων, η μονάδα μέτρησης, η προϋπολογισθείσα ποσότητα (υπολογίζεται από την τεχνική προδιαγραφή), η πραγματική ποσότητα (υπολογίζεται από τις κινήσεις αποθήκης), η τιμή κόστους (υπολογίζεται από το σύνολο της αξίας των κινήσεων / τη συνολική ποσότητα των κινήσεων που συμμετέχουν στην εκτύπωση) και η αξία (είναι η πραγματική ποσότητα * την τιμή κόστους).

Τέλος, εμφανίζονται τα σύνολα, το κόστος μετατροπής, το συνολικό κόστος, η προϋπολογιζόμενη φύρα και η πραγματική φύρα και η συνολική ποσότητα παραχθέντος προϊόντος.

Επόμενο

Προδιαγραφές