Αρχείο Ειδών

Graphical user interface, text, application

Description automatically generatedΣτα «Ειδικά χαρακτηριστικά» των σταθερών στοιχείων ειδών, υπάρχει το χαρακτηριστικό με κωδικό: 19 – Διαχείριση σε χρώμα/μέγεθος, το οποίο αν επιλεχθεί με [Insert] ενεργοποιεί τη διαχείριση στο επιλεγμένο είδος. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει είτε κατά την καταχώρηση νέου είδους, είτε κατά τη μεταβολή (εφόσον το είδος δεν έχει κινήσεις).

Μετά την ενεργοποίηση του «Ειδικού χαρακτηριστικού» 19, πρέπει να συμπληρωθούν τα «Στοιχεία Χρωμάτων / Μεγεθών», που βρίσκονται στη σχετική σελίδα του είδους [Χ/Μ].

Υποχρεωτική είναι η επιλογή Μεγεθολογίου καθώς και η καταχώρηση των διαθέσιμων χρωμάτων (από 1 έως 24 χρώματα). Οι κωδικοί των χρωμάτων μπορούν είτε να πληκτρολογηθούν, είτε να επιλεχθούν από τον σχετικό πίνακα με το πλήκτρο [Tab].

Αν η ειδική παράμετρος αποθήκης «Αποκλειστική επιλογή χρωμάτων από πίνακα» είναι «Ναι» τότε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. δεν επιτρέπει τον καθορισμό κάποιου χρώματος που δεν υπάρχει ήδη στον σχετικό πίνακα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση, προτείνει αυτόματα την έμμεση καταχώρησή του.

Στην περίπτωση μεταβολής των στοιχείων ενός είδους που έχει κινήσεις, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. δεν επιτρέπει την αλλαγή Μεγεθολογίου καθώς και των ήδη καθορισμένων χρωμάτων (παρά μόνο την προσθήκη νέων χρωμάτων).

Στην ίδια οθόνη καταχωρούνται και οι παράμετροι για τη διαβάθμιση των τιμών κατά μέγεθος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό.

Συγκεκριμένα καθορίζεται η αξία της «Προσαύξησης» της σχετικής τιμής, η «Θέση» του πίνακα του μεγεθολογίου για την 1η προσαύξηση, καθώς και το «Βήμα» των μεγεθών για τις επόμενες προσαυξήσεις. 

Για παράδειγμα, εάν στο είδος που εμφανίζεται στην παραπάνω οθόνη, πουληθούν από 1 τεμάχιο για κάθε μέγεθος (ανεξαρτήτως χρώματος), τότε:

Αν το παρ/κό χρησιμοποιεί τιμή χονδρικής (χωρίς διαβάθμιση), ο υπολογισμός είναι:

Συν.Ποσότητα = 5  Τιμή = 10,00 Αξία = 50,00 

Αν το παρ/κό χρησιμοποιεί τιμή λιανικής (με διαβάθμιση), ο υπολογισμός είναι:

Συν.Ποσότητα = 5 Τιμή = 21,00  Αξία = 105,00

όπου Τιμή = 15 + (15+3) + (15+3+3) + (15+3+3+3) + (15+3+3+3+3) = 21,00

5

Εφόσον σε κάποιο είδος έχουν καθοριστεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όπως αναφέρονται παραπάνω) για τη διαχείρισή του σε χρώμα/μέγεθος, τότε ενεργοποιούνται και οι παρακάτω έμμεσες προβολές [F10]: 

[F3] – Υπόλοιπα κατά χώρο, όπου με το πλήκτρο [Enter] σε κάποιο χώρο παρουσιάζεται η ανάλυση του συνολικού υπολοίπου κατά χρώμα και μέγεθος.

[Ctrl+F6] – Στατιστική κατά Χρώμα / Μέγεθος, όπου εμφανίζεται ένα μενού με τις εξής διαθέσιμες πληροφορίες: Υπόλοιπο, Απογραφή, Εισαγωγές, Εξαγωγές, Αναμενόμενα, Δεσμευμένα, Υπόλοιπο + Αναμενόμενα, Υπόλοιπο – Δεσμευμένα, Πλασματικό υπόλοιπο. Για κάθε επιλογή παρουσιάζεται η σχετική ανάλυση των ποσοτήτων κατά χρώμα και μέγεθος.

.

Επόμενο

Κινήσεις