Έλεγχος Αρίθμησης Ημερολογίων

Με την εργασία αυτή διενεργείται έλεγχος για το εάν κάποιο από τα θεωρημένα ημερολόγια παρουσιάζει ασυνέχεια στην αρίθμηση των άρθρων. Η εργασία είναι απλώς ελεγκτική και δεν επιφέρει καμία απολύτως επίπτωση στα αρχεία.

Σημ.: Η συγκεκριμένη εργασία εμφανίζεται στην περίπτωση που η χρήση σας ξεκινά πριν από την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ.).

.