Αλλαγή Νομισμάτων

Αν οι συναλλαγές που έχετε με έναν προμηθευτή είναι σε ξένο νόμισμα έχετε τη δυνατότητα με την εργασία Αλλαγή Νομισμάτων να μεταβάλλετε το υπόλοιπό του σε περίπτωση που αλλάξει το νόμισμα συναλλαγής.

Επιλέξτε αρχικά, τον προμηθευτή χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εμφανίσει αυτόματα, το υπόλοιπο του προμηθευτή στο τρέχον νόμισμα συναλλαγών καθώς και το νόμισμα αυτό.

Ορίστε στη συνέχεια, στο πεδίο “ξένο νόμισμα προς” το νέο νόμισμα συναλλαγών με τον προμηθευτή. Η επιλογή του νομίσματος, γίνεται με τη χρήση του πλήκτρου [Tab]. Κατόπιν δηλώστε τη σχέση του νέου νομίσματος που επιλέξατε με το προηγούμενο ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να υπολογίσει το υπόλοιπο του προμηθευτή στο νέο νόμισμα.

Αν απαντήσετε καταφατικά Ν (Ναι) στην ερώτηση της εφαρμογής για την καταχώρηση των αλλαγών τότε, στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή, το τρέχον Ξένο νόμισμα θα αντικατασταθεί με το νέο, τα ποσά των χρεώσεων, πιστώσεων και υπολοίπων θα αντικατασταθούν με τα νέα ενώ οι κινήσεις του προμηθευτή θα παρακολουθούνται από τη στιγμή αυτή και έπειτα στο νέο νόμισμα.

.