Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή για να προβάλλετε τα στοιχεία λογαριασμών χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης.

Αναζητήστε το λογαριασμό που επιθυμείτε να προβάλλετε, χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και επιλέξτε τον πατώντας το πλήκτρο [Enter] ώστε να δείτε σε 11 συνολικά σελίδες, όλες την απαραίτητη πληροφόρηση γι’ αυτόν. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι:

     Σελίδα 4

Στην σελίδα 4 βλέπετε για κάθε λογαριασμό, τις χρεοπιστώσεις του καθώς και το υπόλοιπό του τόσο για την απογραφή όσο και για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης. Αν η χρήση ξεκινά πριν από την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ), τα ποσά που εμφανίζονται, αφορούν μόνο τις οριστικές εγγραφές του λογαριασμού. Μπορείτε όμως, με την χρήση του πλήκτρου F7, να δείτε τα αντίστοιχα ποσά συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών κινήσεων.

Στη σελίδα αυτή, μπορείτε, επίσης, να δείτε την καρτέλα του λογαριασμού για κάθε περίοδο, πατώντας το αριστερό πλήκτρο του mouse επάνω στην περιγραφή της περιόδου.

     Σελίδα 5

Στην σελίδα 5 βλέπετε για κάθε λογαριασμό τις χρεοπιστώσεις και το υπόλοιπό του για κάθε περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

    Σελίδες 6-7

Στις σελίδες αυτές βλέπετε για κάθε λογαριασμό συγκρίσεις ανάμεσα στα περσινά και τα φετινά μεγέθη για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης.

    Σελίδα 8

Στην σελίδα 8 βλέπετε για κάθε λογαριασμό τις προϋπολογισθείσες χρεώσεις και πιστώσεις του, καθώς και το προϋπολογισθέν υπόλοιπό του, για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης.

    Σελίδες 9-10

Στις σελίδες αυτές βλέπετε για κάθε λογαριασμό συγκρίσεις ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης.

    Σελίδα 11

Στις σελίδα αυτή βλέπετε γραφικές παραστάσεις για τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων σελίδων.

.

Επόμενο

Καρτέλα