Σχεδίαση Ημερολογίων

Η εργασία Σχεδίαση Ημερολογίων σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε μέχρι και 99 Ημερολόγια Παγίων. Στην οθόνη προβάλλονται οι τίτλοι των ημερολογίων που έχουν δημιουργηθεί και δίπλα από κάθε τίτλο οι κινήσεις που περιλαμβάνει. Επιλέγετε τον τίτλο ημερολογίου που θέλετε να δημιουργήσετε ή να μεταβάλλετε και πατήστε [Enter] για να προβληθούν οι κινήσεις που περιέχονται σ’ αυτό.

Από το παράθυρο πολλαπλής επιλογής προσθέτετε ή αφαιρείτε κινήσεις (πλήκτρα [Home], [End], [Insert], [Delete]). Πατήστε [Escape] ή [Enter] μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή για να γυρίσετε στην προβολή όλων των ημερολογίων.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ημερολόγιο που θέλετε να δημιουργήσετε ή να μεταβάλλετε.

Πατήστε [Escape] και απαντήστε καταφατικά (Ν) για να καταχωρηθούν οι αλλαγές που κάνατε σε όλα τα ημερολόγια ή αρνητικά (Ο) για να μην καταχωρηθούν.

.

Προηγούμενο

Μαζικό Conversion