Αναλυτικής Λογιστικής

Στην εργασία Εκτυπώσεις Αναλυτικής Λογιστικής περιλαμβάνονται οι εξής εκτυπώσεις:

· Ανάλυση λογαριασμών

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής που αντικρίζονται στην αναλυτική λογιστική. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: ο κωδικός και η περιγραφή του, ο κωδικός και η περιγραφή των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής με τους οποίους είναι συσχετισμένος, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των λογαριασμών αυτών.

· Φύλλα μερισμού γενικών λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε τα φύλλα μερισμού των λογαριασμών της γενικής λογιστικής. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: οι αντισυμβαλλόμενοι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής, η ημερομηνία του άρθρου, το παραστατικό και η αιτιολογία της κίνησης, καθώς και η αξία χρέωσης ή πίστωσης των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής.

· Φύλλα μερισμού αναλυτικών λογαριασμών

Η λειτουργία της εργασία φύλλα μερισμού αναλυτικών λογαριασμών λειτουργεί ακριβώς όπως η προηγούμενη εργασία, με τη διαφορά ότι περιλαμβάνονται λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής που αναλύονται σε άλλους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής.

· Φύλλα αναμερισμού – καταλογισμού

Ομοίως, με τις δύο προηγούμενες εργασίες, χρησιμοποιήστε την εργασία αυτή για να παράγετε τις απαραίτητες εκτυπώσεις των κινήσεων αναμερισμού και καταλογισμού της αναλυτικής λογιστικής.

.

Προηγούμενο

Στατιστικές