Κοστολόγηση Κινήσεων Πώλησης

Με την εργασία Κοστολόγηση Κινήσεων Πώλησης γίνεται επανακοστολόγηση των κινήσεων πώλησης. Το πρόγραμμα εμφανίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχουν καταχωρημένες κινήσεις. Επιλέξτε αρχικά την ημερομηνία από την οποία και μετά θα κάνετε επανακοστολόγηση των κινήσεων πώλησης.

Επιλέξτε στη συνέχεια εάν θέλετε την τιμή κόστους από το κύριο αρχείο Αποθήκης ή όχι. Εάν επιλέξετε τη χρήση της τιμής κόστους από το κύριο αρχείο Αποθήκης, η εργασία θα υπολογίσει αναδρομικά το κόστος των πωληθέντων στις ήδη καταχωρημένες κινήσεις αποθήκης.

Επιλέξτε τέλος, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, τα είδη για τα οποία θέλετε να γίνει επανακοστολόγηση τιμών πώλησης. Η εργασία εκτελείται αυτόματα προβάλλοντας μήνυμα τέλους μόλις ολοκληρωθεί.

.

.