Θεωρημένα Ημερολόγια

Χρησιμοποιήστε την εργασία Θεωρημένα Ημερολόγια για να σχεδιάσετε τα ομώνυμα Εμπορικά Ημερολόγια. Τα Ημερολόγια αυτά αφορούν αποκλειστικά στις πράξεις της Εμπορικής Διαχείρισης των πελατών.

Μόλις επιλέξετε την εργασία αυτή θα εμφανιστεί το παράθυρο στο οποίο θα σχεδιάσετε τα ημερολόγια. Συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται, ως εξής:

· Τίτλος Ημερολογίου

Πληκτρολογήστε τον τίτλο του σχεδιαζόμενου ημερολογίου.

· Μορφή

Επιλέξτε έναν από τους τύπους των ημερολόγιων από τον πίνακα που προβάλλεται με [Enter].

Πατήστε [Enter] ξανά για να προβληθεί ο πίνακας με τις κινήσεις πελατών που θα περιληφθούν στο ημερολόγιο. Οι κινήσεις που επιλέξατε θα εμφανιστούν αυτόματα στο πεδίο “Κωδικοί Κίνησης”.

· Ημερομηνία

Πατήστε [Enter] για να εισαχθεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία. Το πεδίο αυτό θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ενημερώνεται το ημερολόγιο.

· Αύξων Αριθμός

Το πεδίο αυτό προβάλλει τον αριθμό των εγγραφών του ημερολογίου και ενημερώνεται αυτόματα.

· Κωδικοί κίνησης

Eισάγετε τις κινήσεις πελατών που θα περιλαμβάνονται σε κάθε ημερολόγιο.

Η εργασία Θεωρημένα Ημερολόγια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την μεταβολή του τίτλου του ημερολογίου καθώς και των κωδικών κίνησης που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Αφού ολοκληρώσετε τον σχεδιασμό των ημερολογίων, πατήστε [Esc] και επιλέξτε «Ναι» για να καταχωρηθούν οι αλλαγές ή όχι για να τις ακυρώσετε.

Σημ.: Η εργασία Θεωρημένα ημερολόγια είναι διαθέσιμη στις χρήσεις που ξεκινούν πριν την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ.).

.