Πωληθέντα Πάγια

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης με τα πάγια που έχουν πωληθεί. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, ημερομηνία και αξία πώλησης, ΦΠΑ πώλησης, ποσότητα πώλησης, αξία κτήσης και ΦΠΑ αγοράς, αποσβέσεις και κέρδος ή ζημία από την πώληση.

.