Πωλήσεις

Οι Πωλήσεις αποτελούνται από: τα Παραστατικά Πώλησης, Εκκρεμή Δελτία Αποστολής, Κατάσταση Φόρτωσης, Κατάσταση Πωλήσεων και από τα Ανεξόφλητα Παραστατικά. Αναλυτικά:

Παραστατικά Πώλησης

Χρησιμοποιήστε την εργασία Παραστατικά Πώλησης για να εκτυπώσετε κατάσταση των παραστατικών πώλησης που επιθυμείτε. Επιλέξτε αρχικά, εάν η εκτύπωση θα έχει τη μορφή που απαιτείται προκειμένου τα στοιχεία της να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Import ή όχι.

Επιλέξτε στη συνέχεια, τα παραστατικά πώλησης που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση. Επιλέξτε εάν θέλετε εμφάνιση χαρακτηριστικού 1 ή 2 ή καθόλου, εάν θέλετε εκτύπωση σε Ξένο Νόμισμα, επιλέξτε το χρονικό διάστημα των παραστατικών, καθώς και το εάν θα περιληφθούν μόνο τα εκτυπωμένα ή όλα τα παραστατικά. Ορίστε κατόπιν, τους πωλητές που περιλαμβάνονται στα παραστατικά, τον αριθμό αυτοκινήτου, το τηλέφωνο 1 ή 2, τον τρόπο αποστολής, εάν θέλετε έλεγχο βάσει πιστωτικής πολιτικής ή όχι, καθώς και εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση ή όχι. Καθορίστε τέλος, εάν για τα είδη της αποθήκης σας θα εκτυπώνεται ο κωδικός τους ή ο βοηθητικός κωδικός καθώς και τον τρόπο που θα είναι ταξινομημένη η εκτύπωση.

Μετά την επιλογή καναλιού εκτύπωσης, για κάθε παραστατικό εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία: Ημερομηνία και αριθμός παραστατικού, σχετικό παραστατικό, τρέχουσα κατάσταση (τιμολογημένο ή όχι), κωδικός & επωνυμία πελάτη, αξία πριν την έκπτωση, έκπτωση %, αξία μετά την έκπτωση, άλλα έξοδα, ΦΠΑ, σύνολο αξίας.

Εάν επιλέξατε λεπτομερειακή εκτύπωση, τότε, για κάθε παραστατικό εκτυπώνονται επιπλέον, τα στοιχεία των ειδών που περιέχει. Τα στοιχεία ειδών που απεικονίζονται είναι: κωδικός & περιγραφή είδους, αποθηκευτικός χώρος εξαγωγής, ποσότητα, τιμή, έκπτωση % και τελική αξία είδους.

Εκκρεμή Δελτία Αποστολής

Η εργασία Εκκρεμή Δελτία Αποστολής εκτυπώνει την αντίστοιχη κατάσταση για τα μη Τιμολογημένα Δελτία Αποστολής.

Επιλέξτε αρχικά, τους τύπους παραστατικών που θέλετε να συμμετέχουν στην εκτύπωση, εκτύπωση παραστατικών σε παραγωγή [Ν/Ο,] καθώς και εάν θέλετε παραστατικά συγκεκριμένου πελάτη ή όχι. Εάν επιλέξετε να εκτυπώσετε παραστατικά συγκεκριμένου πελάτη, πρέπει στη συνέχεια να τον επιλέξετε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, αν θέλετε εκτύπωση σε Ξένο Νόμισμα, [Ν/Ο,] αν θέλετε ανάλυση ειδών [Ν/Ο,] και αν θέλετε στήλη ποσοτήτων (2) [Ν/Ο]. Δηλώστε κατόπιν το χρονικό διάστημα των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση καθώς και τον τρόπο ταξινόμησης.

Στην κατάσταση απεικονίζονται: Ημερομηνία και αριθμός παραστατικού, κατάσταση, κωδικός επωνυμία και Α.Φ.Μ. πελάτη, αξία του Δελτίου Αποστολής, άλλα έξοδα, ΦΠΑ και συνολική αξία.

Κατάσταση Φόρτωσης

Η εργασία Κατάσταση Φόρτωσης εκτυπώνει μία συγκεντρωτική κατάσταση των ειδών που πρέπει να φορτωθούν προς διανομή.

Επιλέξτε αρχικά, τα παραστατικά πώλησης που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτέλεση της εργασίας. Εάν θέλετε να περιληφθούν συγκεκριμένα είδη, συγκεκριμένοι πελάτες και συγκεκριμένοι κωδικοί παραστατικού, δηλώστε στη συνέχεια τις επιλογές σας, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, πατώντας το πλήκτρο [Enter], το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα συμπεριλάβει αυτόματα όλους τους κωδικούς ειδών και πελατών.

Ορίστε κατόπιν, το χρονικό διάστημα έκδοσης των παραστατικών, τους πωλητές που περιλαμβάνονται στα παραστατικά αυτά, την κατάσταση των παραστατικών, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, καθώς και εάν θέλετε ή όχι να περιληφθούν αξιακά στοιχεία, στοιχεία παραλήπτη και στήλη ποσοτήτων (2), [Ν/Ο]. Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση των ειδών ή όχι καθώς και τον τρόπο ταξινόμησης.

Η λεπτομερειακή εκτύπωση περιλαμβάνει: Κωδικό περιγραφή είδους, ποσότητα, ημερομηνία, αριθμό ημερομηνία & κατάσταση παραστατικού, κωδικό επωνυμία πελάτη, υποκατάστημα, όγκος & βάρος είδους.

Κατάσταση Πωλήσεων

Η εργασία Κατάσταση Πωλήσεων εκτυπώνει το ημερολόγιο πωλήσεων περιλαμβάνοντας τα είδη παραστατικών που επιθυμείτε.

Επιλέξτε αρχικά τους τύπους παραστατικών που επιθυμείτε να συμμετέχουν στην εκτέλεση της εργασίας, από το παράθυρο πολλαπλής επιλογής που εμφανίζει η εφαρμογή. Δηλώστε κατόπιν, τη χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει και την κατάσταση των παραστατικών (εκτυπωμένα, μη εκτυπωμένα ή όλα). Ορίστε στη συνέχεια, αν θέλετε, τον πωλητή του οποίου παραστατικά θα εκτυπωθούν, το τμήμα του αρχείου πελατών των οποίων παραστατικά θα περιληφθούν, αν θέλετε επιλογή υποκαταστήματος, αριθμό αυτοκινήτου, εκτύπωση σε Ξένο Νόμισμα [Ν/Ο,] καθώς και εάν η εκτύπωση θα είναι συνοπτική ή όχι. Τέλος, επιλέξτε, εάν θέλετε το ημερολόγιο κάθε ημέρας να τυπώνεται σε διαφορετική σελίδα, τον τρόπο ταξινόμησης της εκτύπωσης, αν θέλετε να περιληφθούν στοιχεία παραλήπτη [Ν/Ο,] καθώς και οι κατηγορίες ΦΠΑ.

Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ημερομηνία, αριθμός παραστατικού, είδος παραστατικού, επωνυμία πελάτη, αξία, άλλα έξοδα, μη υποκείμενη αξία, ανάλυση Φ.Π.Α. κατά κλάση, σύνολο και πληρωτέο.

Ανεξόφλητα Παραστατικά

Η εργασία Κατάσταση Ανεξόφλητων Παραστατικών εκτυπώνει όλα τα παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως. Τα παραστατικά θεωρούνται εξοφλημένα μόνο αν έχουν αντιστοιχιστεί πλήρως με κάποια κίνηση εξόφλησης.

Επιλέξτε αρχικά τους τύπους των παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτέλεση της εργασίας. Δηλώστε στη συνέχεια εάν θέλετε παραστατικά συγκεκριμένου πελάτη και εάν απαντήσετε καταφατικά, επιλέξτε το συγκεκριμένο πελάτη, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Ορίστε κατόπιν, την χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει καθώς και τον πωλητή του οποίου παραστατικά θα ληφθούν υπόψη. Δηλώστε τέλος, την κατάσταση των παραστατικών (εκτυπωμένα, μη εκτυπωμένα ή όλα), αν θέλετε να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στην ταξινόμιση, [Ν/Ο] και τον τρόπο ταξινόμησης της εκτύπωσης.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται τα ακόλουθα: Ημερομηνία, αριθμός & κατάσταση παραστατικού, τρόπος πληρωμής, κωδικός και επωνυμία πελάτη, αξία και υπόλοιπο του παραστατικού.

Επόμενο

Παραγγελίες