Κινήσεις Αντιπροσώπων

Στην εργασία αυτή καθορίζεται η σύνδεση των κινήσεων Πελατών / Προμηθευτών που παράγονται ταυτόχρονα με την καταχώρηση του αρχικού Παραστατικού.

Στη στήλη ΚΚ Αντιπροσώπου ορίζεται η ομοειδής κίνηση με αυτή του παραστατικού που αφορά όμως τον Αντιπρόσωπο που είναι καθορισμένος στον Πελάτη / Προμηθευτή του παραστατικού.

Στη στήλη ΚΚ αντίθετης Πελάτη / Προμηθευτή καθορίζεται η κίνηση που θα παραχθεί στον αρχικό Πελάτη / Προμηθευτή και θα μηδενίζει το υπόλοιπο του για το συγκεκριμένο παραστατικό.