Παραγγελίες

Η εργασία Παραγγελίες τυπώνει την κατάσταση παραγγελιών των πελατών. Τα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση της εργασίας, είναι όμοια με αυτά της εργασίας [Παραστατικά Πώλησης].

Στην εκτύπωση εμφανίζονται: Ημερομηνία, αριθμός & κατάσταση παραστατικού, σχετικό παραστατικό, ένδειξη για το αν είναι εκτυπωμένο, κωδικός, επωνυμία πελάτη, ημερομηνία & τόπος παράδοσης, αξία, άλλα έξοδα, ΦΠΑ, σύνολο αξίας.

Εάν επιλέξατε “Λεπτομερειακή Εκτύπωση”, τότε, για κάθε παραγγελία εκτυπώνονται επιπλέον, τα στοιχεία των ειδών που περιέχει. Τα στοιχεία ειδών που απεικονίζονται είναι: κωδικός & περιγραφή είδους, αποθηκευτικός χώρος εξαγωγής, ποσότητα, τιμή, έκπτωση και τελική αξία είδους.

Συγκεντρωτική Παραγγελιών

Η εργασία Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραγγελιών εκτυπώνει την αντίστοιχη κατάσταση, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της προηγούμενης εργασίας.

Επιλέξτε όλες τις παραμέτρους ομοίως με την προηγούμενη εκτύπωση και επιπλέον δηλώστε, εάν θέλετε, έλεγχο αποθέματος, ώστε να εμφανίζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το τρέχον απόθεμα της αποθήκης. Τέλος, καθορίζετε και τις ημερομηνίες από και έως για την παράδοση των παραγγελιών.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται τα εξής πεδία: Κωδικός περιγραφή & ποσότητα είδους, ημερομηνία, αριθμός, ημερομηνία παράδοσης & κατάσταση παραστατικού, κωδικός επωνυμία πελάτη, υποκατάστημα, όγκος βάρος & υπόλοιπο είδους.

Ανεξόφλητες Παραγγελίες

Η εργασία Ανεξόφλητες Παραγγελίες εκτυπώνει την αντίστοιχη κατάσταση των παραγγελιών που δεν είναι πλήρως εξοφλημένες. Τα κριτηρίων επιλογής για την εκτέλεση της εργασίας είναι όμοια με αυτά της εργασίας [Ανεξόφλητα Παραστατικά], με τη διαφορά ότι στη συγκεκριμένη εκτύπωση, μπορείτε να επιλέξετε μόνο παραστατικά παραγγελιών και όχι πωλήσεων.

Για κάθε παραγγελία που θα περιληφθεί, απεικονίζονται: Ημερομηνία, αριθμός παραστατικού, κατάσταση, τρόπος πληρωμής, κωδικός και επωνυμία πελάτη, αξία και υπόλοιπο προς εξόφληση.

Προηγούμενο

Πωλήσεις

Επόμενο

Λοιπές