Αγορές

Η επιλογή Αγορές αποτελείται από 3 εργασίες. Αναλυτικότερα:

  1. Οργάνωση
  2. Επεξεργασία
  3. Αποτελέσματα

Η λειτουργία των εργασιών της ενότητας είναι πανομοιότυπη με αυτή των Πωλήσεων και για το λόγο αυτό δεν αναλύεται περαιτέρω.