Νόμοι Αναπροσαρμογών

Με την εργασία Νόμοι Αναπροσαρμογών δημιουργείτε και διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους νόμους βάσει των οποίων γίνονται οι αναπροσαρμογές των παγίων. Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 25 τέτοιους νόμους.

.