Επανενημέρωση αρχείων

Χρησιμοποιήστε την εργασία επανενημέρωσης αρχείων για να επαναϋπολογισθούν τα οικονομικά στοιχεία των παγίων σας.

Προσοχή! Πριν από την εκτέλεση της εργασίας πρέπει απαραίτητα να έχετε πάρει αντίγραφα ασφαλείας (Backup).

.