Πίνακες

Η εργασία διαχειρίζεται τους πίνακες που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή για την κατευθείαν εισαγωγή στοιχείων, όπου αυτά είναι απαραίτητα. Με την εργασία αυτή θα δημιουργήσετε αυτούς τους πίνακες και θα τους τροποποιείτε όποτε χρειαστεί. Αναλυτικά υπάρχουν οι ακόλουθες εργασίες:

 • Αποθηκευτικοί χώροι

Η εργασία χρησιμοποιείται για το καθορισμό των αποθηκευτικών χώρων, του κωδικού σύνδεσης με τη Γενική Λογιστική καθώς και τα πλήρη στοιχεία τους.

 • Υποκαταστήματα εταιρίες

Η εργασία χρησιμοποιείται για το καθορισμό των υποκαταστημάτων καθώς και του αποθηκευτικού χώρου του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Συμπληρώνετε την περιγραφή του υποκαταστήματος, τον αντίστοιχο αριθμό του αποθηκευτικού χώρου καθώς και τον default κωδικό πελάτη λιανικής. Επίσης, πατήστε το πλήκτρο [Tab] για να συμπληρώσετε και τις προτεινόμενες σειρές λιανικής του υποκαταστήματος.

 • Κατηγορίες Φ.Π.Α.

Η εργασία δημιουργεί τον αντίστοιχο πίνακα από τον οποίο επιλέγετε την κατηγορία Φ.Π.Α. Εισάγετε αρχικά, τον κωδικό με τον οποίο θα καλείτε τη συγκεκριμένη κατηγορία και ακριβώς δίπλα το ποσοστό της.

Εάν πατήσετε [F2] στον πίνακα Κατηγορίες Φ.Π.Α. τότε εμφανίζεται πίνακας με επτά επιλογές για να συνδέσετε το group των παραστατικών που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα. Εδώ, εκτός από τον κωδικό και τον αντίστοιχο του Φ.Π.Α., πρέπει να συμπληρώσετε και τους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής αγορών και πωλήσεων για την αυτόματη ενημέρωσή τους, όταν ζητήσετε ενημέρωση Γενικής Λογιστικής.

 • Καθεστώτα Φ.Π.Α.

Στην εργασία Καθεστώτα Φ.Π.Α. θα κάνετε την αντιστοίχιση μεταξύ του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. (π.χ. 23%) και του αντίστοιχου συντελεστή Φ.Π.Α. στο ειδικό καθεστώς (π.χ. 16%). Έτσι, όταν ο πελάτης υπόκειται σε ειδικό καθεστώς, όπως έχει συμπληρωθεί στα σταθερά στοιχεία του, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα αντικαταστήσει τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. με τον αντίστοιχο του ειδικού καθεστώτος. Ως αντίστοιχος συντελεστής Φ.Π.Α. θεωρείται αυτός που θα εισάγετε στην ίδια σειρά με τον κανονικό, στη στήλη Ειδικό Καθεστώς 1 ή 2.

Η στήλη Ειδικό Καθεστώς 2 εξυπηρετεί τον ίδιο ακριβώς σκοπό με αυτόν του Ειδικού καθεστώτος 1, εφόσον παραστεί ανάγκη για κάποιο δεύτερο ειδικό καθεστώς και θα ακολουθήσετε την ίδια ακριβώς διαδικασία αντιστοιχίας του κανονικού συντελεστή με αυτόν του Ειδικού καθεστώτος 2 της ίδιας σειράς. Η επιλογή των ποσοστών γίνεται μέσω πίνακα που εμφανίζεται αυτόματα.

 • Χώρες

Πίνακας όπου καταχωρείτε τον κωδικό, τη χώρα και τον κωδικό ΕΕ.

 • Ξένα νομίσματα

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται με τα νομίσματα στα οποία θα έχετε συναλλαγές. Συμπληρώστε τον κωδικό, την περιγραφή και τη σταθερή ισοτιμία σε σχέση με το κύριο Νόμισμα, αν υπάρχει.

 • Ημερήσιες ισοτιμίες

Εισάγετε την ισοτιμία σε σχέση με το κύριο Νόμισμα για κάθε ημερομηνία συναλλαγών καθώς την ισοτιμία ΦΠΑ δηλαδή την ισοτιμία της προτελευταίας Τετάρτης του προηγούμενου μήνα από τον μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής σας στις Ημερήσιες Ισοτιμίες.

 • Στοιχεία κόστους

Στον πίνακα αυτό καθορίζονται τα στοιχεία Κόστους που συμμετέχουν στους φακέλους Κοστολόγησης Αγορών ή Πωλήσεων.

Δηλώστε την περιγραφή της δαπάνης, τη κατηγορία ΦΠΑ, τους κωδικούς των κινήσεων Προμηθευτών που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις, τους λογαριασμούς της ΓΛ που είτε δηλώνονται ολόκληροι, είτε προκύπτουν από σύνθεση χρησιμοποιώντας τμήματα από πεδία του κυρίου αρχείου Αποθήκης (@1 Λογ. ΓΛ. Αγορών, @2 Λογ. ΓΛ. Πωλήσεων).

Τέλος, καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα επιμερίζεται η αξία του εξόδου στα είδη του ή των Παραστατικών που αφορά, επιλέγοντας τα κατάλληλα κατά περίπτωση Flags.

 • Μοντέλα κατανομής

Τα μοντέλα κατανομής είναι πίνακες κατανεμημένων ανά περίοδο ποσοστών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή και επεξεργασία προϋπολογιστικών στοιχείων στις ενότητες Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Γενικής Λογιστικής και Προϋπολογισμών.

 • Ταμειακές ΜΥΦ

Στον πίνακα αυτό καθορίζονται οι ταμειακές μηχανές και οι κωδικοί αριθμοί τους (Taxis ID), που είναι απαραίτητοι για την υποβολή των συγκεντρωτικών ΜΥΦ.

 • Extra πεδία

Η εργασία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ονομασίας των πεδίων που μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιείτε στα κύρια αρχεία της Αποθήκης, των Πελατών, των Προμηθευτών, των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής και των Παγίων.

Τα πεδία αυτά είναι (ανά αρχείο): 4 πεδία αλφαριθμητικά (1-4), 3 πεδία ημερομηνιών (5-7) 3 πεδία πινάκων (8-10) και 14 αριθμητικά (αριθμοί 1-6 και αθροιστές 1-8).

Επιλέγετε το αρχείο από το ειδικό παράθυρο που εμφανίζεται και ονομάζετε τα 24 πεδία κάθε αρχείου όπως επιθυμείτε.

Στην επόμενη στήλη καθορίζονται σε ποια πεδία θεωρείται υποχρεωτική η ενημέρωση τους για την ολοκλήρωση της καταχώρησης.

Η ενημέρωση των αθροιστών γίνεται από τα flags των κινήσεων. Ο σχεδιασμός των κινήσεων γίνεται από την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Σχεδιασμός Κινήσεων – Κινήσεις Αποθήκης (Πελατών, Προμηθευτών και Γενικής Λογιστικής)].