Τρόποι Εκτύπωσης

Εδώ διαμορφώνονται κάθε ένα από τα 12 set παραμέτρων εκτύπωσης, έτσι ώστε να είναι εύκολη η επιλογή της μορφής των εκτυπώσεων που εξάγονται από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η επιλογή γίνεται σε κάθε ενότητα του προγράμματος (όχι όμως σε εργασία αυτής) με τη χρήση του πλήκτρου [F2].

Εξαίρεση στην παραπάνω προϋπόθεση αποτελεί η περίπτωση που εκτελείται κάποια εκτύπωση, όπου είναι αναγκαία η επιλογή κάποιου set παραμέτρων εκτύπωσης.

Γενικά, με το πλήκτρο [F2] καθορίζονται οι τρόποι εκτύπωσης, ενώ με το πλήκτρο [F3] επιλέγεται κάποιος από αυτούς. Οι πληροφορίες που εισάγονται για κάθε set είναι οι παρακάτω:

· Αριθμός Εκτυπωτή

Ο αριθμός του εκτυπωτή (1-3) στον οποίο αναφέρεται το τρέχον set. Μόλις εισαχθεί, εμφανίζεται ο τύπος του εκτυπωτή. Οι εκτυπωτές αυτοί (με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του καθενός) έχουν εισαχθεί από την ενότητα «Οργάνωση» του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. στην επιλογή Σύστημα, Εκτυπωτές. (Ευνόητο είναι πως για τον ίδιο εκτυπωτή θα υπάρχουν πολλά set παραμέτρων τα οποία αλλάζουν τη μορφή των εκτυπώσεων ανάλογα με τις ανάγκες).

· Εκτύπωση τίτλου

Να εκτυπώνεται ο τίτλος της εκτύπωσης.

· Εκτύπωση στοιχείων εταιρίας

Να εκτυπώνεται το όνομα της εταιρίας.

· Εκτύπωση ημερομηνίας

Να εκτυπώνεται η τρέχουσα ημερομηνία.

· Αρίθμηση σελίδων

Να αριθμηθούν οι σελίδες και να τυπωθεί ο αριθμός της κάθε μίας στο χαρτί.

· Εκτύπωση τίτλων στηλών

Να εκτυπώνεται ο τίτλος κάθε στήλης.

· Σελιδοποίηση

Να γίνεται η εκτύπωση σε σελίδες.

· Γραμμές ανά σελίδα

Οι γραμμές κειμένου που μπορούν να εκτυπωθούν σε μία σελίδα.

· Οριζόντια συμπύκνωση γραφής

Να συμπυκνώνονται οι χαρακτήρες οριζόντια.

· Κάθετη συμπύκνωση γραφής

Να συμπυκνώνονται οι χαρακτήρες κάθετα.

· Έντονη εκτύπωση τίτλων

Να εκτυπώνονται οι τίτλοι εντονότερα από την υπόλοιπη εκτύπωση.

· Κενά μεταξύ στηλών

Οι κενοί χαρακτήρες που χρησιμεύουν ως διαχωριστικά στηλών.

Η μετακίνηση στον πίνακα των set γίνεται με αριστερό «κλικ» από το ποντίκι, ή με [Page Up] και [Pag eDown] από το πληκτρολόγιο. Η καταχώρηση των στοιχείων επιτυγχάνεται με [Escape] στο τέλος και αποδοχή των αλλαγών.

.

Προηγούμενο

Εκτυπωτές