Σχόλια Παραστατικών

Η εργασία Σχόλια Παραστατικών χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός πίνακα με τα συνηθέστερα σχόλια που καταχωρείτε στα τιμολόγια αγορών. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 250 παρατηρήσεις-σχόλια για τη γρήγορη εισαγωγή τους κατά την καταχώρηση των παραστατικών.

Εισάγετε τον κωδικό του σχολίου και την περιγραφή του. Μόλις ολοκληρώσετε τη σχεδίαση, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρηση των αλλαγών.

Επόμενο

Άλλα Έξοδα