Μη Ενεργά Πάγια

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης με τα πάγια για τα οποία δεν υπολογίζονται αποσβέσεις, δηλαδή όσα στο πεδίο “αποσβένεται” έχουν “Όχι”. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, κωδ. εγκατάστασης, οι συντελεστές απόσβεσης. Ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων, ποσότητα και αξία κτήσης ένταξης, τρέχουσα ποσότητα και αξία, καθώς και η αναπόσβεστη αξία.

.

Προηγούμενο

Πωληθέντα Πάγια

Επόμενο

Ημερολόγια