Εκτυπώσεις

Βιβλίο Αποθήκης

Με την εργασία αυτή εκτυπώνετε τα αποτελέσματα της περιοδικής εσωλογιστικής κοστολόγησης. Εάν η εταιρία σας είναι υποχρεωμένη σε υπολογισμό περιοδικής κοστολόγησης, το βιβλίο αποθήκης είναι η θεωρημένη κατάσταση που καλύπτει τη σχετική υποχρέωση.

Επιλέξτε αρχικά, τα είδη τα οποία θα περιληφθούν στην εκτύπωση, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Ορίστε στη συνέχεια, εάν θέλετε να εκτυπωθούν όσα είδη δεν κινήθηκαν ή όχι καθώς και όσα από αυτά έχουν υπόλοιπο ή όχι, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις της εφαρμογής.

Δηλώστε κατόπιν, εάν θέλετε ανάλυση του κόστους παραγωγής και τις περιόδους τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε. Επιλέξτε τέλος, τους επιθυμητούς αποθηκευτικούς χώρους κινήσεις των οποίων θα ληφθούν υπόψη στην εκτύπωση, καθώς και εάν η εκτύπωση θα γίνει για κάθε αποθηκευτικό χώρο ξεχωριστά ή για όλους ταυτόχρονα.

Η εκτύπωση περιλαμβάνει τις εξής στήλες για κάθε είδος: Κωδικός και περιγραφή είδους, Απογραφή (ποσότητα και αξία), Αγορές (ποσότητα και αξία), Λοιπές εισαγωγές (ποσότητα και αξία), Αναλώσεις (ποσότητα και αξία), Παραγωγή (ποσότητα, άμεσα υλικά, άμεση εργασία, έμμεσα έξοδα, συνολικό κόστος), Πωλήσεις (ποσότητα, αξία) , Λοιπές εξαγωγές (ποσότητα και αξία), Υπόλοιπο (ποσότητα, αξία), Κόστος πωληθέντων, Άμεσα έξοδα πωλήσεων, Μικτό αποτέλεσμα).

Κοστολογικές Επιβαρύνσεις

Χρησιμοποιήστε την εργασία αυτή, για να τυπώσετε για κάθε είδος της αποθήκης σας, τις κοστολογικές του επιβαρύνσεις. Η συγκεκριμένη εργασία αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. που έχουν ενεργοποιημένη τη επιλογή της εσωλογιστικής κοστολόγησης.

Για κάθε είδος της αποθήκης σας, το οποίο επιμερίζεται στην Αναλυτική λογιστική, απεικονίζονται αναλυτικά: Τα κέντρα κόστους στα οποία μετέχει με τον κωδικό αναλυτικής λογιστικής του καθενός, η κατηγορία του κόστους, η μέθοδος κατανομής του και ο συντελεστής δυσχέρειας.

Προηγούμενο

Κοστολόγηση

Επόμενο

Εργασίες