Μαζική Εκτύπωση

Η εργασία Μαζική Εκτύπωση κινήσεων αποθήκης εκτελείται με παρόμοιο τρόπο με αυτό της προβολής κινήσεων ειδών. Επιλέξτε εάν θα περιληφθούν οι ήδη εκτυπωμένες κινήσεις ή όχι και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο [Enter] σε κάθε κίνηση που θέλετε να εκτυπώσετε.

Η εργασία αφορά στην εκτύπωση παραστατικού ανά κίνηση και η λειτουργία της προϋποθέτει ότι έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του πίνακα εκτυπώσεις κινήσεων αποθήκης καθώς και ότι έχει σχεδιαστεί η κατάλληλη φόρμα εκτύπωσης στην ενότητα [Οργάνωση].

.

Προηγούμενο

Προβολή