Ημερολόγια Αντισυμβαλλομένων

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ημερολόγια Αντισυμβαλλόμενων για να σχεδιάσετε τα ημερολόγια των αντισυμβαλλομένων.

Επιλέξτε αρχικά το ημερολόγιο από τον πίνακα που εμφανίζεται και συμπληρώστε τις στήλες του πίνακα που θα εμφανιστεί, ως εξής:

Αντισυμβαλλόμενος Κωδικός

Εισάγετε τον αντισυμβαλλόμενο κωδικό ή κάποια μάσκα κωδικού (π.χ. 70*).

Στήλη

Εισάγετε τον αριθμό της στήλης του ημερολογίου στην οποία θα εμφανίζεται ο αντισυμβαλλόμενος κωδικός. Σημειώστε ότι όσοι κωδικοί εμφανίζονται στη ίδια στήλη συμμετέχουν στο άθροισμά της + / – :

Εισάγετε “-” αν επιθυμείτε αντιστροφή πρόσημου (δηλαδή μετατροπή χρέωσης σε πίστωση και αντίστροφα) στο ποσό που θα εμφανιστεί στο ημερολόγιο, αλλιώς εισάγετε “+”.

Τίτλος

Πληκτρολογήστε, αν θέλετε κάποιον τίτλο για τη στήλη του ημερολογίου.

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε [Esc] και απαντήστε «Ναι» στην αντίστοιχη ερώτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. για να καταχωρήσετε τις αλλαγές.

.