Μετατροπή Εταιρίας

Η εργασία αφορά τα πάγια που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων. Η εκτέλεσή της διαγράφει όλη την ιστορία του παγίου (κινήσεις αγοράς, αποσβέσεων, κλπ.), και εντάσσει το συγκεκριμένο πάγιο από την αρχή, εισάγοντας μία νέα κίνηση απόκτησης, που ονομάζεται κίνηση μετατροπής.

Η κίνηση μετατροπής είναι όμοια με την κίνηση αγοράς παγίου με δύο επιπλέον πεδία: την αξία κτήσης που υπόκειται σε φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις και την ημερομηνία ισολογισμού, με τον οποίο έγινε η εκτίμηση από την επιτροπή.

Τα πάγια που προέρχονται από μετατροπή εταιρίας έχουν στο εξής διαφορετική αντιμετώπιση από τα κανονικά, διότι:

· έχουν δύο αξίες κτήσης, κανονική & αξία που υπόκειται σε φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις,
· πάνω στις δύο αξίες κτήσης υπολογίζονται δύο αποσβέσεις, οι κανονικές και οι φορολογικά αναγνωρίσιμες,
· αν γίνει αναπροσαρμογή, υπολογίζονται δύο αξίες κτήσης και δύο αποσβέσεις από αναπροσαρμογή,
· αν γίνουν μειώσεις (πωλήσεις, επιστροφές κλπ), αυτές ενημερώνουν χωριστά τις δύο αξίες κτήσης,
· έχουν ξεχωριστό μητρώο, γιατί εμφανίζουν σ’ αυτό στοιχεία και για τις κανονικές αξίες και για τις φορολογικά αναγνωρίσιμες.

.