Έλεγχος Μεθόδου Απόσβεσης

Η εργασία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στις χρήσεις που ισχύει ο Κ.Φ.Α.Σ και χρησιμοποιείται για την αλλαγή της μεθόδου απόσβεσης από φθίνουσα σε γραμμική με βάση τον Ν.4110/2013.

.