Πετρέλαιο Θέρμανσης

Εδώ περιλαμβάνονται οι εξής δυο υποεργασίες:

ΠΟΛ.1018 30/01/2008 (Ισχύουσα ΠΟΛ.)

Με βάση την ΠΟΛ.1018/30.01.08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται τα εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) θέρμανσης και η υποβολή των καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού.

Οι διατάξεις της παραπάνω υπουργικής εγκυκλίου ισχύουν από την 15η Φεβρουαρίου 2008, οπότε και παύει η ισχύς της ΠΟΛ.1002/12.01.06 καθώς και κάθε άλλης σχετικής ρύθμισης που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας.

· Παράμετροι
 Στοιχεία Εταιρίας: Ορίζετε τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. (έως 15 χαρακτήρες), που συνήθως ταυτίζεται με το Α.Φ.Μ. της εταιρίας σας.
 Στοιχεία είδους πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης: Ορίζετε τον κωδικό του είδους που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, από το αρχείο της Αποθήκης.
 Στοιχεία πελάτη/ προμηθευτή: Επιλέγετε τον «Βοηθητικό κωδικό» μόνο εάν έχετε περιπτώσεις πελατών ή προμηθευτών με διαφορετικό κωδικό ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από το ΑΦΜ τους. Σε όσους συναλλασσόμενους δεν είναι συμπληρωμένος ο «Βοηθητικός Κωδικός», το πρόγραμμα λαμβάνει ως κωδικό ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. το ΑΦΜ. Ακολούθως, επιλέγετε 1 από τα 5 διαθέσιμα πεδία, στο οποίο θα καταχωρείτε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού της ΔΕΗ του κτιρίου, που αφορά η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης.
 Αλλά έξοδα πωλήσεων: Σχεδιάζετε στον πίνακα «Άλλα έξοδα» της ενότητας των Πωλήσεων, ένα έξοδο για το οποίο θα θέσετε ως:
 «Βάσει υπολογισμού» την «Ποσότητα».
 «ΦΠΑ» τον συντελεστή ΦΠΑ του πετρελαίου θέρμανσης.
 «Λογ. ΓΛ» και «Λογ. ΦΠΑ» τον λογαριασμό που σχετίζεται με τον Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου θέρμανσης.
 «Flags» ενεργοποίηση της αντιστροφής προσήμου.

Το έξοδο αυτό θα το δηλώσετε στη σχετική παράμετρο, καθώς και τους δύο συντελεστές ΕΦΚ (η διαφορά των οποίων πολλαπλασιαζόμενη με την ποσότητα του παραστατικού μειώνει το πληρωτέο ποσό).

 Τρόποι αποστολής: Αντίστοιχα, στον πίνακα «Τρόποι αποστολής» της ενότητας των Πελατών, σχεδιάζετε όσους τρόπους αποστολής σας αφορούν και τους αντιστοιχίζετε στις σχετικές παραμέτρους.
 Σκοποί διακίνησης: Τέλος, αφού εισάγετε με ανάλογο τρόπο όλους ή όσους από τους κωδικούς κίνησης, που καθορίζονται ως υποχρεωτικοί από την υπουργική εγκύκλιο σας αφορούν, τους αντιστοιχίζετε στις σχετικές παραμέτρους.

Προσοχή!
Για τη σωστή δημιουργία και υποβολή των απαιτούμενων καταστάσεων, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

 Υπάρχει μόνο ένας κωδικός είδους για το πετρέλαιο θέρμανσης.
 Όλες οι κινήσεις της καρτέλας του προέρχονται από παραστατικά (αγοράς ή πώλησης).
 Τα παραστατικά αυτά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μόνο ένα είδος, καθώς και «Σκοπό διακίνησης», «Τρόπο αποστολής», και τα στοιχεία του μέσου μεταφοράς στον «Αρ. αυτοκινήτου».
 Για κάθε πελάτη ανοίγετε ξεχωριστή καρτέλα με τα απαραίτητα στοιχεία του (ΑΦΜ, Διεύθυνση, Πόλη, Ταχ. Κώδικας).
 Στις περιπτώσεις υποκ/των προμηθευτών ή πελατών, που έχουν δικό τους ξεχωριστό κωδικό στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., αυτός πρέπει να συμπληρωθεί στο σχετικό πεδίο που υπάρχει στην οθόνη των στοιχείων υποκ/των του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P.. Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνουν τη διαχείριση των υποκαταστημάτων καλύπτουν την απαίτηση αυτή με τη χρήση του πεδίου «Βοηθητικός κωδικός».
 Η αξία του άλλου εξόδου που αφορά τη μείωση του φόρου θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένη και στα ποσοτικά παραστατικά (δελτία αποστολής).

Προτείνεται στα Λοιπά στοιχεία των πελατών (cF3) να συμπληρώνεται τόσο ο κωδικός του λογαριασμού της ΔΕΗ (βλ. σχετική παράμετρο = 1 – Κείμενο 1), όσο και ο κωδικός του άλλου εξόδου για τη μείωση του φόρου, ώστε να προτείνεται αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. κατά την καταχώρηση των παραστατικών.

Στις περιπτώσεις πωλήσεων σε πελάτες με ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, η αξία ΦΠΑ του Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται από το πρόγραμμα με τον μειωμένο συντελεστή, χωρίς να απαιτείται η σχεδίαση διαφορετικού εξόδου.

· Εκτύπωση κατάστασης

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε την αναλυτική κατάσταση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα. Εδώ, με τη χρήση του πλήκτρου [F4], υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα εκτυπωθούν στην αναλυτική κατάσταση.

· Μηχανογραφική έκδοση

Εδώ πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα του αρχείου που θα παραχθεί και να καθορίσετε το ημερομηνιακό διάστημα το οποίο θα καλύπτει. Η εκτέλεση της εργασίας πραγματοποιείται μετά από επιβεβαίωση της σχετικής ερώτησης της εφαρμογής.

· Ηλεκτρονική υποβολή

Η εργασία ολοκληρώνεται πλήρως με την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου.

.

ΠΟΛ.1002 12/01/2006 (Παλαιότερη ΠΟΛ)

Η εφαρμογή επεξεργάζεται τις κινήσεις δύο ειδών από το αρχείο Αποθήκης χαρακτηριζόμενα ως Πετρέλαιο Θέρμανσης και Φωτιστικό πετρέλαιο. Για κάθε ένα από τα χαρακτηριζόμενα είδη καθορίζονται οι κωδικοί κινήσεων – παραστατικών πωλήσεων από τις οποίες θα προκύψουν τα δεδομένα της εκτύπωσης – αρχείου. Ειδικότερα για το είδος Πετρέλαιο θέρμανσης ορίζονται δυο set κινήσεων που αφορούν σε πωλήσεις Χονδρικής και Λιανικής αντίστοιχα. Περιλαμβάνονται οι εξής υποεργασίες:

· Εκτύπωση κατάστασης

Αν για τον κάθε χαρακτηρισμό έχουν κινηθεί περισσότερα του ενός είδη, θα πρέπει να συνδεθούν με κοινό κωδικό συσχέτισης ο οποίος θα δηλωθεί στα ανάλογα πεδία. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων, εμφανίζεται πίνακας με τα συνολικά δεδομένα ανά κατηγορία πωλήσεων, όπου υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής τους μόνο όμως των πεδίων που αφορούν τις πωλήσεις Φωτιστικού πετρελαίου (<= 20lt) και λιανικών πωλήσεων (<= 20lt) πετρελαίου Θέρμανσης. Οι μεταβολές αυτές αναπροσαρμόζουν αυτόματα τη γραμμή Γενικών συνόλων του πίνακα και κατά επέκταση του αρχείου «Fuel» που δημιουργείται.

· Μηχανογραφική έκδοση

Ομοίως, αν για τον κάθε χαρακτηρισμό έχουν κινηθεί περισσότερα του ενός είδη, θα πρέπει να συνδεθούν με κοινό κωδικό συσχέτισης ο οποίος θα δηλωθεί στα ανάλογα πεδία.

· Ηλεκτρονική υποβολή

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πλήρως με την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η εργασία περιλαμβάνει:

 τη μετατροπή του αρχείου FUEL που δημιουργήθηκε από τη σχετική εργασία στη μορφή που απαιτείται (ΕΛΟΤ 928),
 τη συμπίεση του σε αρχείο μορφής ZIP,
 τη μετάβαση στην σχετική ιστοσελίδα για την αποστολή του.

.