Ειδικές

Τέλος, στις Ειδικές εκτυπώσεις μπορείτε να πάρετε εκτυπώσεις που αφορούν τα Αξιόγραφα και είναι από Report Builder και Data Center.

.