Αρχεία των μακροεντολών (*.mac)

 

Στον υποκατάλογο [Macros\] της κεντρικής εγκατάστασης του προγράμματος βρίσκονται αποθηκευμένα τα αρχεία των μακροεντολών. Αυτά είναι text αρχεία που έχουν τη δομή ενός ini αρχείου και μπορείτε να τα επεξεργαστείτε με οποιονδήποτε κειμενογράφο.

 

Τα πλήκτρα της μακροεντολής βρίσκονται στον τομέα «Keys» για κάθε εργασία.Όλα τα γράμματα και οι αριθμοί γράφονται κανονικά εκτός από τα ειδικά πλήκτρα καθώς και οι χαρακτήρες ‘<’ και ‘>’ που πρέπει να περιγραφούν με τον παρακάτω τρόπο:

 

Συμβολοσειρά

Αντιστοιχία πλήκτρου

<cr>

Πλήκτρο Enter

<lt>

Χαρακτήρας ‘<

<gt>

Χαρακτήρας ‘>’

<bs>

Πλήκτρο backspace

<esc>

Πλήκτρο Escape

<tab>

Πλήκτρο Tab

<ins>

Πλήκτρο Insert

<del>

Πλήκτρο Delete

<home>

Πλήκτρο Home

<end>

Πλήκτρο End

<pgdown>

Πλήκτρο Page Down

<pgup>

Πλήκτρο Page Up

<uparrow>

Βελάκι επάνω

<downarrow>

Βελάκι κάτω

<leftarrow>

Αριστερό βελάκι

<rightarrow>

Δεξί βελάκι

<ctrl+pgdown>

Πλήκτρο Ctrl + Page Down

<ctrl+pgup>

Πλήκτρο Ctrl + Page Up

<ctrl+home>

Πλήκτρο Ctrl + Home

<ctrl+end>

Πλήκτρο Ctrl + End

<f1> μέχρι <f10>

Τα πλήκτρα από F1 μέχρι F10

<crtl+f1> μέχρι <ctrl+f10>

Τα πλήκτρα από Ctrl + F1 μέχρι Ctrl+ F10

<alt+f1> μέχρι <alt+f10>

Τα πλήκτρα από Alt + F1 μέχρι Alt + F10

<shift+f1> μέχρι <shift+f10>

Τα πλήκτρα από Shift + F1 μέχρι Shift + F10

<alt+a> μέχρι <alt+z>

Τα πλήκτρα από Alt + a μέχρι Alt + z

<ctrl+a> μέχρι <ctrl+z>

Τα πλήκτρα από Ctrl + a μέχρι Ctrl + z

<alt+1> μέχρι <alt+0>

Τα πλήκτρα από Alt + 1 μέχρι Alt + 0

Δυναμικές Συμβολοσειρές

 

<@Today>

Ημερομηνία σε μορφή dd/mm/yy

<@Yesterday>

Χθεσινή ημερομηνία σε μορφή dd/mm/yy

<@AnsiDate>

Ημερομηνία σε μορφή yymmdd

<@AnsiDate4>

Ημερομηνία σε μορφή yyyymmdd

<@AnsiTime>

Ώρα σε μορφή hhnnss

<@YearStart>

Ημερομηνία πρώτης ημέρας του έτους σε μορφή dd/mm/yy

<@YearEnd>

Ημερομηνία τελευταίας ημέρας του έτους σε μορφή dd/mm/yy

<@MonthStart>

Ημερομηνία πρώτης ημέρας του μήνα σε μορφή dd/mm/yy

<@MonthEnd>

Ημερομηνία τελευταίας ημέρας του μήνα σε μορφή dd/mm/yy

<@PreviousMonthStart>

Ημερομηνία πρώτης ημέρας του προηγούμενου μήνα σε μορφή dd/mm/yy

<@PreviousMonthEnd>

Ημερομηνία τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα σε μορφή dd/mm/yy

<@WeekStart>

Ημερομηνία πρώτης ημέρας της εβδομάδας σε μορφή dd/mm/yy

<@WeekEnd>

Ημερομηνία τελευταίας ημέρας της εβδομάδας σε μορφή dd/mm/yy

<@PreviousWeekStart>

Ημερομηνία πρώτης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας σε μορφή dd/mm/yy

<@PreviousWeekEnd>

Ημερομηνία τελευταίας ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας σε μορφή dd/mm/yy

<@ΜεταβλητήΠεριβάλλοντος>

Τιμή μεταβλητής περιβάλλοντος του υπολογιστή

 

Οι συμβολοσειρές που αρχίζουν με το σύμβολο @ είναι δυναμικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. στο από – έως ημερομηνία των διαλόγων σε εκτυπώσεις, στη δήλωση «DialogFileName» κλπ.

 

Παράδειγμα 1:

Job1=25

DialogFileName1=<@AnsiDate>.prt

Keys1=ΓΕΝ<cr><home><cr>2Κ<@Today><cr><@Today><cr>*<cr>ΟΝΚΩΔ<cr>ΑΡΧΕΙΟ ΕΚ<cr><esc><cr>

(αρχείο εκτύπωσης ημερολογίου αποθήκης για σημερινή ημερομηνία).

 

Παράδειγμα 2:

DialogFileName1=C:\<@AnsiDate>_<@AnsiTime>.asc

(όνομα αρχείου με βάση την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος).

 

Παράδειγμα 3:

DialogFileName1=C:\<@USERNAME>_<@AnsiDate >.asc

(όνομα αρχείου από τη μεταβλητή περιβάλλοντος USERNAME και την ημερομηνία του συστήματος).

.