Παράμετροι

Στην επιλογή Παράμετροι μπορείτε να ρυθμίσετε παραμέτρους που αφορούν την ενότητα των Ραντεβού των Πωλητών.

Ενεργοποίηση υπενθυμίσεων

Καθορίζετε αν το πρόγραμμα θα μας υπενθυμίζει τα καταχωρημένα ραντεβού.

Χρόνος ανανέωσης υπενθυμίσεων

Καθορίζετε το χρόνο, μέσα στον οποίο το πρόγραμμα θα ανανεώνει τις υπενθυμίσεις. Προσοχή: οι υπενθυμίσεις ενεργοποιούνται μόνο, όταν μέσα στους Χρήστες (Οργάνωση – Σύστημα – Ασφάλεια / Χρήστες – Χρήστες) έχετε αντιστοιχίσει Χρήστη με Πωλητή.

Χρονική διάρκεια ραντεβού

Καθορίζετε την default προτεινόμενη χρονική διάρκεια κατά την καταχώρηση νέων ραντεβού.

Ανανέωση (Default)

Αφορά τον καθορισμό της default κατάστασης του κουμπιού [Ανανέωση], κάθε φορά που εκτελείτε το «Ημερολόγιο».

Καθορισμός πεδίων ημ/γίου

Επιλέγετε ποια πεδία του ραντεβού θα εμφανίζονται στο Ημερολόγιο (χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα [Ins], [Del], [Home], [End], καθώς και [Ctrl+âá] για να μετακινήσετε τα πεδία).

Καθορισμός στηλών εκτύπωσης

Επιλέγετε ποια πεδία θα εκτυπώνονται στην εκτύπωση της Κατάστασης Ραντεβού.

Επιπλέον, στο μενού Πωλητές – Εκτυπώσεις έχει προστεθεί νέα εκτύπωση Κατάσταση Ραντεβού που αφορά τα ραντεβού των πωλητών, ενώ η ίδια εκτύπωση είναι διαθέσιμη και σαν έμμεση εργασία μέσα από τα σταθερά στοιχεία των πελατών (F10 – Εκτυπώσεις F4).

Τέλος, το αρχείο Ραντεβού Πωλητών έχει προστεθεί στα Report II και στα Ascii Imports.

Καθορισμός στηλών ιστορικού

Δυνατότητα (με δεξί κλικ) εμφάνισης Ιστορικού ραντεβού του πελάτη στη διαχείριση των ραντεβού των πωλητών (Πωλητές – Ραντεβού – Ημερολόγιο). Οι εμφανιζόμενες στήλες μπορούν να καθοριστούν στις παραμέτρους των ραντεβού (Πωλητές – Ραντεβού – Παράμετροι).

Συγχρονισμός ημερολογίου Gmail

Δυνατότητα συγχρονισμού του ημερολογίου και με GMail Calendar, εφόσον έχουν καθοριστεί οι σχετικές παράμετροι: e-mail και κωδικός.

 

Προηγούμενο

Εργασίες