Προοδευτικά Στοιχεία

Χρησιμοποιήστε την εκτύπωση Προοδευτικά Στοιχεία για να ενημερωθείτε για την μέχρι σήμερα, χρήση των τεχνικών σας προδιαγραφών. Για κάθε προδιαγραφή που θα επιλέξετε, απεικονίζονται: Κωδικός προδιαγραφής, κωδικός και περιγραφή ετοίμου προϊόντος, φορές χρήσης της προδιαγραφής, συνολική παραχθείσα ποσότητα, σύνολο εργατοωρών, συνολική ποσότητα και κόστος Α’ Υλών, κόστος εργατικών, γενικά έξοδα και τέλος, το συνολικό κόστος παραγωγής της προδιαγραφής.

Προηγούμενο

Προδιαγραφές