Αγορών

Η εργασία Στατιστικές Αγορών εκτυπώνει τις στατιστικές που σχεδιάζετε με την εργασία “Σχεδίαση (Αγορές)”. Οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε είναι:

Στατιστική Κατά Προμηθευτή ή Κατά Είδος

Επιλέγετε τη στατιστική κατά προμηθευτή ή κατά είδος εισάγοντας Π ή Ε αντίστοιχα.

Εάν επιλέξετε στατιστική κατά προμηθευτή, τότε για κάθε προμηθευτή θα εμφανιστεί κατάσταση με τα αγορασθέντα από αυτόν είδη. Σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε είδος, θα προβληθεί κατάσταση από ποιους προμηθευτές αγοράσθηκε.

Από (έως) Κωδικό Προμηθευτή

Το τμήμα του αρχείου των προμηθευτών που θα συμπεριληφθεί στη στατιστική. Επιλέξτε τους προμηθευτές που επιθυμείτε να μετέχουν στην εκτύπωση, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Βάθος ομαδοποίησης

Επιλέξτε το τμήμα του αρχείου προμηθευτών στο οποίο θα υπολογίζονται σύνολα.

Θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση

Επιλέξτε «Ναι» εάν θέλετε να γίνετε ανάλυση ειδών για κάθε προμηθευτή χωριστά, διαφορετικά επιλέξτε «Όχι».

Θέλετε νέα σελίδα ανά κωδικό

Απαντήστε «Ναι» εάν θέλετε να εμφανίζεται κάθε πελάτης σε ξεχωριστή σελίδα.

Θέλετε επιλογή υποκαταστήματος

Απαντήστε εάν θέλετε συγκεκριμένα υποκαταστήματα πελατών ή όχι.

Από (έως) Κωδικό Είδους

Το τμήμα του αρχείου των ειδών που θα συμπεριληφθεί στη στατιστική. Επιλέξτε τα είδη της αποθήκης σας που επιθυμείτε να μετέχουν στην εκτύπωση, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Βάθος Ομαδοποίησης

Επιλέξτε το τμήμα του αρχείου ειδών στο οποίο θα υπολογίζονται σύνολα.

Λεπτομερειακή Εκτύπωση

Εμφανίζονται όλα τα στοιχεία δίνοντας Ν (Ναι), ενώ μόνο σύνολα ομάδων με Ο (Όχι).

Επιλογή Χαρακτηριστικού 1 ή 2 ή κανένα [1/2/0]

Επιλέξτε ανάλογα την εμφάνιση ή όχι του Χαρακτηριστικού 1 ή 2 που έχετε ορίσει στην Αποθήκη.

Θέλετε ανάλυση κατά χρώμα/ μέγεθος [Ν/Ο]

Επιλέγοντας «Ναι» εμφανίζεται στην εκτύπωση η ανάλυση των χρωμάτων και των μεγεθών των ειδών που έχουν ενεργοποιημένη τη σχετική διαχείριση.

Θέλετε να καθορίσετε φίλτρο χρωμάτων [Ν/Ο]

Εάν επιλέξατε προηγουμένως ότι θέλετε ανάλυση κατά χρώμα/ μέγεθος, από αυτή την επιλογή μπορείτε να καθορίσετε συγκεκριμένο χρώμα από τη λίστα των χρωμάτων.

Σεζόν ειδών

Επιλέξτε Σεζόν σε περίπτωση που έχετε ορίσει Σεζόν στα είδη σας.

Αναλυτική ή Συνοπτική κατά Είδος Κίνηση

Στην αναλυτική εμφανίζονται όλα τα στοιχεία της κίνησης αυτής (ημερομηνία, παραστατικό, κωδικός κίνησης, αριθμός χειριστή που την καταχώρησε, αιτιολογία, τιμή, έκπτωση, ποσότητα και αξία), ενώ στη συνοπτική, μόνον ποσότητα και αξία.

Για Συγκεκριμένο Διάστημα ή σε Δωδεκάμηνη Ανάλυση [1/2]

Δίνοντας 1 το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας ζητήσει στη συνέχεια να ορίσετε το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει ενώ δίνοντας 2 θα πάρετε στατιστική αναλυτικά για κάθε μήνα της τρέχουσας χρήσης.

Από (έως) Ημερομηνία

Εάν επιλέξατε προηγουμένως ότι θέλετε την εκτύπωση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εισάγετε εδώ τις επιθυμητές ημερομηνίες.

.

Επόμενο

Παραγγελιών