Λειτουργικότητα – Δυνατότητες

 .

 Το module Client/Server  δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος από απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας χωρίς την χρήση ενδιάμεσου λογισμικού (Windows Terminal Services, PC-Anyware κλπ).

Αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα :

 .

 Τον Client που εκτελείται στον απομακρυσμένο σταθμό εργασίας
 Tον Διακομιστή που εκτελείται σε κάποιον σταθμό του τοπικού δικτύου ο οποίος είναι προσπελάσιμος από τους απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας.

  .

 .

P:\Project5\HELP\clntsrv\KEF4_CLIENT_SERVER_image002.jpg

File Server:

 Ο υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή και αναλαμβάνει να μοιράζει τα αρχεία του προγράμματος στους άμεσα συνδεδεμένους σταθμούς εργασίας στο τοπικό σας δίκτυο.

Kef32.exe:

Υπολογιστές- σταθμοί εργασίας που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο και εκτελούν το πρόγραμμα από τον file server.

Kef32SRV.exe (Διακομιστής):

Υπολογιστής που αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τους απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας και τους συνδέει με το τοπικό δίκτυο.

Kef32CLN.exe (Clients):

Είναι οι απομακρυσμένοι σταθμοί εργασίας που μέσω του Kef32SRV αποκτούν πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο, επομένως και στην εκτέλεση του προγράμματος. (Download Κεφάλαιο – Client Setup)

 .

.