Σχεδίαση Ημερολογίων

Με την εργασία Σχεδίαση Ημερολογίων μπορείτε να σχεδιάσετε τα ημερολόγια και τις καρτέλες των πελατών σας.

Συμπληρώστε τον τίτλο του ημερολογίου ή της καρτέλας, πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να μετακινηθείτε στην επομένη στήλη και στη συνέχεια το πλήκτρο [Tab] για να επιλέξετε τους κωδικούς κίνησης πελατών που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Ηome], [Εnd], [Ιnsert], [Delete].

Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε [Escape] και απαντήστε καταφατικά (Ν) για να καταχωρηθούν οι αλλαγές που κάνατε ή αρνητικά (Ο) για να μην καταχωρηθούν.

.