Τιμές κατά Προμηθευτή

Η εργασία Τιμές κατά προμηθευτή χρησιμοποιείται για να καταχωρήσετε τις ειδικές συμφωνίες αγορών συγκεκριμένων ειδών με τους προμηθευτές σας. Μπορείτε δηλαδή, για κάθε είδος της αποθήκης σας, να ορίσετε διαφορετική τιμή αγοράς ανά προμηθευτή.

Η εργασία είναι απολύτως όμοια με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω (Τιμές κατά Πελάτη) με την οποία καθορίσατε τις ειδικές τιμές πώλησης. Την ίδια εργασία θα βρείτε και στην ενότητα Προμηθευτές, με την αντίστροφη όμως διαδικασία, επιλέγοντας δηλαδή αρχικά τον προμηθευτή και κατόπιν τις τιμές αγοράς διαφόρων ειδών από τον προμηθευτή αυτό.

.

Προηγούμενο

Τιμές κατά Πελάτη

Επόμενο

Serial Numbers