Καταστάσεις Ελέγχου

Η εργασία Καταστάσεις Ελέγχου σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε μέχρι και 99 Ημερολόγια Γενικής Λογιστικής. Στην οθόνη προβάλλονται οι περιγραφές των ημερολογίων που έχουν δημιουργηθεί και δίπλα από κάθε τίτλο οι κινήσεις που περιλαμβάνει. Επιλέγετε την περιγραφή του ημερολογίου που θέλετε να δημιουργήσετε ή να μεταβάλλετε και πατήστε [Enter] για να προβληθούν οι κινήσεις που περιέχονται σ’ αυτό.

Από το παράθυρο πολλαπλής επιλογής προσθέτετε ή αφαιρείτε κινήσεις (πλήκτρα [Home], [End], [Insert], [Delete], [Up Arrow] και [Down Arrow]). Πατήστε [Escape] ή [Enter] μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή για να γυρίσετε στην προβολή όλων των ημερολογίων.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ημερολόγιο που θέλετε να δημιουργήσετε ή να μεταβάλλετε.

Πατήστε [Escape] και απαντήστε καταφατικά (Ν) για να καταχωρηθούν οι αλλαγές που κάνατε σε όλα τα ημερολόγια ή αρνητικά (Ο) για να μην καταχωρηθούν.

.