Στατιστικές

Η εργασία Στατιστικές εκτυπώσεις περιλαμβάνει τις εκτυπώσεις:

· Λογιστικό Σχέδιο

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του λογιστικού σας σχεδίου. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: ο κωδικός του, η περιγραφή του λογαριασμού, καθώς και το εάν κινείται ή όχι.

· Μη Κινηθέντες Λογαριασμοί

Ομοίως, με την εργασία εκτύπωσης του λογιστικού σχεδίου που περιγράφηκε παραπάνω, παράγεται κατάσταση με τους λογαριασμούς λογιστικής που δεν κινήθηκαν σε κάποιο οριζόμενο διάστημα. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: ο κωδικός και η περιγραφή του, καθώς και οι ημερομηνίες τελευταίας χρέωσης και τελευταίας πίστωσής του.

· Προϋπολογισμοί

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των προϋπολογισμών των λογαριασμών της λογιστικής. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: κωδικός και η περιγραφή του, οι προϋπολογισθείσες χρεώσεις και πιστώσεις του, οι πραγματοποιηθείσες χρεώσεις και πιστώσεις του, καθώς και οι αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές των μεγεθών αυτών.

· Συγκρίσεις 2 ετών

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης των χρεοπιστώσεων των λογαριασμών της λογιστικής στη τρέχουσα χρήση σε σύγκριση με την προηγούμενη. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται: ο κωδικός και η περιγραφή του, οι προϋπολογισθείσες χρεώσεις και πιστώσεις του την προηγούμενη χρήση, οι χρεώσεις και πιστώσεις του την τρέχουσα χρήση, καθώς και οι αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές των μεγεθών αυτών.

Προηγούμενο

Λογιστικές