Ημερολόγια

Με την εργασία αυτή μπορείτε να τυπώσετε τα ημερολόγια που σχεδιάσατε από τις βοηθητικές εργασίες των παγίων. Για κάθε κίνηση παγίων απεικονίζονται: ημερομηνία κίνησης, παραστατικό και κωδικός κίνησης, κωδικός και περιγραφή του παγίου, αιτιολογία κίνησης, αξία κίνησης, αξία ΦΠΑ, χρέωση και πίστωση.

.