Μαζική Έκδοση Αξιογράφων

Η εργασία Μαζική Έκδοση Αξιογράφων χρησιμοποιείται για την αυτόματη έκδοση επιταγών προς τους προμηθευτές.

Επιλέξτε αρχικά, αν θέλετε παραστατικά συγκεκριμένου προμηθευτή απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής. Κατόπιν δηλώστε εάν τα αξιόγραφα θα εκδοθούν ένα προς ένα ή θα εκδοθεί ένα αξιόγραφο ανά προμηθευτή με το συνολικό ποσό. Επιλέξτε στη συνέχεια, το είδος των αξιογράφων που θα εκδώσετε και την εκδότρια τράπεζα, επιλέγοντας από τους αντίστοιχους πίνακες της εφαρμογής.

Καθορίστε στη συνέχεια, τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης των αξιογράφων καθώς και τον αριθμό του πρώτου αξιογράφου που θα εκδοθεί.

Αφού ολοκληρώσετε με τα στοιχεία των αξιογράφων που θα εκδοθούν ή θα μεταβιβαστούν, επιλέξτε τα παραστατικά του ή των προμηθευτών, τις αξίες των οποίων θέλετε να καλύψετε. Η επιλογή των παραστατικών γίνεται με βάση τον προμηθευτή ή επί του συνόλου των εκκρεμών παραστατικών αγοράς, αναλόγως της απάντησής σας στην πρώτη ερώτηση της εργασίας.

Τέλος, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής. Η εργασία δημιουργεί τις απαραίτητες κινήσεις στα αρχεία αξιογράφων και προμηθευτών ανάλογα με τις επιλογές σας και εκτυπώνει τόσο τα απαιτούμενα αξιόγραφα όσο και τα συνοδευτικά τους.

.