Εκτυπώσεις Λοιπών Αρχείων

Περιλαμβάνονται τέσσερις εκτυπώσεις στην κατηγορία αυτή:

· Ετικέτες

Με την εργασία Ετικέτες εκτυπώνετε ετικέτες για τους προμηθευτές σας. Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή ετικετών που έχετε σχεδιάσει με την επιλογή [Εργασίες – Σχεδίαση ετικετών] και στη συνέχεια το τμήμα του αρχείου για το οποίο θα εκτυπώσετε ετικέτες.

Προσοχή! Η εκτέλεση της εργασίας μπορεί να γίνει μόνο σε εκτυπωτή.

· Ειδικοί τιμοκατάλογοι

Με την εργασία Ειδικοί τιμοκατάλογοι, εκτυπώνετε τους ειδικούς τιμοκαταλόγους των προμηθευτών σας, όπως τους έχετε καταχωρήσει ή μεταβάλει με την εργασία [Λοιπά Αρχεία – Ειδικοί Τιμοκατάλογοι].

Για κάθε προμηθευτή, απεικονίζονται: ο κωδικός και η περιγραφή των ειδών για τα οποία υπάρχει κάποια ειδική συμφωνία, η τιμή, η έκπτωση και η ελάχιστη ποσότητα της συμφωνίας, το ξένο νόμισμα, ο εναλλακτικός κωδικός, η ημερομηνία έναρξης των ειδικών τιμών και η διάρκεια της συμφωνίας.