Προμήθειες με Ποσοστά

Στην εκτύπωση Προμήθειες με Ποσοστά αποτυπώνεται η κατάσταση των πωλήσεων, εισπράξεων και των αντίστοιχων προμηθειών ανά πωλητή. Αφού καθορίσετε τον κωδικό του είδους ή των ειδών, για τα οποία επιθυμείτε την εκτύπωση, ακολουθεί ερώτηση για τον υπολογισμό της προμήθειας βάσει κλάσης ειδών ή ποσοστού πωλήσεων.

Προαιρετικά η εκτύπωση μπορεί να περιλαμβάνει και τις προμήθειες κλίμακας και group. Καθορίστε τα κριτήρια της εκτύπωσης μέσα από τον προκαθορισμένο διάλογο της εφαρμογής και επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι εκτύπωσης. Η εκτύπωση περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: κωδικός πωλητή, όνομα πωλητή, πωλήσεις, εισπράξεις, προμήθεια πωλήσεων, προμήθεια εισπράξεων, προμήθεια κλίμακας, προμήθεια group, σύνολο προμήθειας.