Πωλήσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε κατάσταση συγκριτικών αποτελεσμάτων, των διαφόρων σεναρίων προϋπολογισμών που έχετε σχεδιάσει.

Ορίστε αρχικά, το σενάριο, τα στοιχεία του οποίου θέλετε να εκτυπώσετε. Επιλέξτε στη συνέχεια, τους κωδικούς τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης διάστασης, που θέλετε να ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της εργασίας. Δηλώστε κατόπιν, τις περιόδους της χρήσης για τις οποίες θέλετε απεικόνιση στοιχείων. Δηλώστε τέλος, ποια θα είναι η κύρια διάσταση για την εκτέλεση της εργασίας, καθώς και εάν θέλετε ανάλυση των περιόδων ή όχι.

Μόλις επιλέξετε το μέσο εκτύπωσης, θα προβληθεί κατάσταση στην οποία απεικονίζονται τα στοιχεία του σεναρίου. Για κάθε κωδικό της δεύτερης διάστασης, εμφανίζονται τα προϋπολογιστικά του μεγέθη, τα πραγματοποιηθέντα καθώς και τα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, με παράλληλη αναφορά στις μεταξύ τους αποκλίσεις.

Επόμενο

Αγορών